Bahasa Bugis

Bahasa Bugis, adalah bahasa yang diucapkan oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Bahasa ini berkerabat dengan bahasa Makasar dan bahasa Toraja.

Klasifikasi: Austronesian: Malayo-Polynesian: Sulawesi: Bugis 

Kamus:
 • [a]lati = cacing (cacing tanah)
 • [it]təllo = telur
 • abeo = kiri
 • abio = kiri
 • aga = apa?
 • aje = kaki
 • aju = kayu
 • aləkkəʔ = belakang
 • aləʔ = hutan
 • amboʔ = ayah
 • anaʔ = anak
 • aŋiŋ = angin
 • api = api
 • asəŋ = nama
 • asu = anjing
 • atau = kanan
 • ate = hati
 • awu = debu
 • awu = abu
 • baine = istri
 • balawo = tikus
 • bale = ikan
 • batu = batu
 • baua = perut
 • bawa = mulut
 • bəkkaʔ = bengkak
 • bilaŋ = hitung
 • billəʔ = petir
 • bola = rumah
 • bosi = hujan
 • bua = buah
 • buka = buka
 • buku = tulang
 • bulu = bulu
 • buŋa = bunga
 • burane = laki-laki
 • dara = darah
 • dauŋ = daun
 • de = tidak
 • doccili = telinga
 • əlli = beli
 • əlloŋ = leher
 • əlluŋ = awan
 • əsso = hari
 • garaŋkaŋ = laba-laba
 • gəmməʔ = rambut
 • gəŋkəŋ = pegang
 • guttu = guntur
 • ia = dia
 • ia-e = ini
 • ia-manəŋ = mereka
 • ia-ro = bahwa
 • ia-tu = bahwa
 • iaʔ = saya
 • idiʔ = kita
 • ikkəŋ = kami
 • ikkoʔ = ekor
 • iko = engkau
 • iko manəŋ = anda
 • indoʔ = ibu
 • iŋəʔ = hidung
 • isi = gigi
 • issəŋ = tahu, mengerti
 • jaruŋ = jarum
 • jokka = jalan kaki
 • joppa = jalan kaki
 • juku = daging
 • kegi = mana?
 • kəssiʔ = pasir
 • laiŋ = lain
 • lakkai = suami
 • laləŋ = jalan / jalur
 • laŋi = langit
 • lao komai = datang
 • lawa-lawa = laba-laba
 • ləsu = belok
 • lətte = guntur
 • lewuu = baring
 • lila = lidah
 • lima = tangan
 • liwuu = baring
 • lunraʔ = lemak / minyak
 • luttu = terbang
 • ma-baru = baru
 • ma-bela = jauh
 • ma-biccuʔ = kecil
 • mabuəŋ = jatuh
 • macawa = tertawa
 • ma-caweʔ = dekat
 • ma-cəllaʔ = merah
 • ma-cikkəʔ = sempit
 • ma-cipi = sempit
 • ma-deceŋ = baik
 • ma-jaa = buruk, jahat
 • ma-kəbboŋ = busuk
 • ma-kəcceʔ = dingin
 • mak-kae = gali
 • mak-kakkaŋ = garuk
 • mak-katənni = pegang
 • mak-kədaa = katakan
 • mak-kita = melihat
 • mak-kokko = gigit
 • ma-kudaraʔ = hijau
 • makunrai = perempuan
 • ma-kunru = kusam, tumpul
 • ma-lampe = panjang
 • ma-lotoŋ = hitam
 • mam-meccu = ludah
 • mam-miccu = ludah
 • manəŋ = semua
 • ma-nipi = tipis
 • man-nampuʔ = mengalahkan
 • man-nasu = masak
 • mañ-ñawa = bernafas
 • man-nawa nawa = berpikir
 • manre = makan
 • manuʔ manuʔ = burung
 • maŋ-aleale = menguap
 • maŋ-əmmau = endus, mencium
 • maŋ-iso = hisap
 • ma-pəlla = hangat
 • ma-poncoʔ = pendek
 • ma-pute = putih
 • ma-raja = besar
 • ma-rakko = kering
 • ma-rənniʔ = kecil
 • mar-eŋkaliŋa = dengar
 • ma-ricaʔ = basah
 • ma-ridi = kuning
 • ma-rotaʔ = kotor
 • ma-sakka = luas
 • mas-sio = ikat
 • mas-soloʔ = aliran
 • mata = mata
 • ma-tanəʔ = berat
 • ma-tarəŋ = tajam
 • mate = mati
 • ma-tinro = tidur
 • ma-toa = tua
 • mat-tappoʔ = meniup
 • mat-tunu = bakar
 • ma-tua = tua
 • ma-umpəʔ = tebal
 • maʔ-balliliʔ = tembak
 • maʔ-buno = bunuh
 • maʔ-dempəʔ = lempar
 • maʔ-gajaŋ = tusuk
 • maʔ-jai = jahit
 • maʔ-jama = bekerja
 • maʔkasubbu = bersembunyi
 • mennau = mencuri
 • menuŋ = minum
 • metauu = takut
 • mile = pilih
 • minuŋ = minum
 • monri = kembali
 • na = dan
 • nakko = jika
 • namoʔ = nyamuk
 • naŋe = berenang
 • niga = siapa?
 • nipi = mimpi
 • oli = kulit
 • orane = laki-laki
 • ota = kunyah
 • pabbiŋəŋ = atap
 • panni = sayap
 • paruu = usus
 • pau = bilang
 • pəddi = sakit
 • pəjje = garam
 • pekua = bagaimana?
 • pəruu = usus
 • pue = belah
 • pueʔ = bagi
 • rekko = jika
 • rəŋŋəŋ = berburu
 • ri = di
 • ri aseʔ = di atas
 • ri awa = di bawah
 • ri laləŋ = dalam, di dalam
 • rumpu = rokok
 • salaŋkaŋ = bahu
 • salewu = kabut
 • saliwu = kabut
 • sarii = rumput
 • sərii = rumput
 • sibawa = dan
 • siriʔ = menghindar
 • soppaʔ = menusuk
 • susu = susu, payudara
 • takke = cabang
 • tal-lua = muntah
 • tana = bumi / tanah
 • tanəŋ = tanam
 • tappárəŋ = danau
 • tarii = nangis
 • tasiʔ = laut
 • tassipi = memeras
 • tau = orang / manusia
 • tauŋ = tahun
 • tərii = nangis
 • təttaʔ = memotong
 • tətteʔ = pukul
 • təttoŋ = berdiri
 • təttuʔ = mengalahkan
 • timpaʔ = buka
 • toŋəŋ = benar, betul
 • tudaŋ = duduk
 • tukaʔ = mendaki
 • tulu = tali
 • tuo = hidup
 • tuo = tumbuh
 • uae = air
 • ula = ular
 • uləŋ = bulan
 • uli = kulit
 • ulu = kepala
 • uppanna = kapan?
 • urəʔ = akar
 • utu = kutu
 • warəkkəŋ = pegang
 • wənni = malam
 • wittaiŋ = bintang
 • wittuiŋ = bintang
 • wuləŋ = bulan
 • yaséʔ = di atas
 • yawa = di bawah
bilangan:
 • seʔdi = satu
 • dua = dua
 • təllu = tiga
 • əppa = empat
 • lima = lima
 • ənnəŋ = enam
 • fitu = tujuh
 • arua = delapan
 • asera = sembilan
 • səppulo = sepuluh
 • duappulo = duapuluh
 • limappulo = limapuluh
 • səratuu = seratus
 • sisəbbu = seribu

--------------
keterangan:
- ʔ = '
- ŋ = ng

sumber:
- protomalayans.blogspot.com
- antaranews.com
- nformosa.webs.com
- madagascar-library.com
- andamannicobarposts.blogspot.com
- newsabahtimes.com.my
- batakpost.com
- philippinepost.blogspot.com
- newspaper.philippinecentral.com
- language.psy.auckland.ac.nz
- en.wikipedia.org
- kompas.com
- dan beberapa sumber lain


No comments:

Post a Comment

Apabila ada "kata" atau "arti" yang tidak sesuai dengan pendapat pembaca, atau kami salah mengartikan untuk kamus sederhana yang kami sampaikan di blog ini. Karena keterbatasan atau kesalahan dari sumber/ referensi yang kami dapat. Mohon kiranya untuk memberi koreksi kesalahan dan agar segera kami memperbaikinya.
Salam